Projekty

Realizowanie projekty w roku 2017 w Oddziale Wielkopolskim PZG

 

Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce
Odział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt ” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem  Wielkopolsce” od 01.04.2016r, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 108 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

 

Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.04.2016r do 31.03.2017r. i jest finansowany przez PFRON .

Projekt realizowany jest w 2 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:

  • Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
  • Leszno, ul. B. Chrobrego 37

Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:

  • świadczenie pomocy indywidualnej w sprawach życiowych m.in. pisanie podań i pism, tłumaczenie treści pism, pośredniczenie w rozmowach między pracownikiem niesłyszącym a pracodawcą, rozwiązywanie konfliktów. W przypadku konieczności skorzystania z tej formy pomocy konieczny jest bezpośredni kontakt ze specjalistą ds. rehabilitacji niesłyszących i indywidualna rozmowa w języku migowym
  • prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in., spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, tłumaczenie wiadomości, filmów, artykułów prasowych, zajęcia sportowe
  • organizowanie grupowych lub indywidualnych spotkań z psychologiem,
  • prowadzenie zajęć z treningu kulinarnego  1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
  • prowadzenie zajęć z arteterapii 1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
  • udzielanie porad prawnych
  • realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz wpływanie na jakość otoczenia osób głuchych

Projekt realizowany w ramach zadań zleconych przez PFRON, konkurs XXIV z dnia 18 września 2015 r. Cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu). Zadanie 1: prowadzenie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek

aa

logo pzg glossy

 „Świetlica w świecie ciszy
„Świetlica w świecie ciszy”– jest to kontynuacja dotychczasowej działalności ośrodka dziennego pobytu dla osób niesłyszących i słabo słyszących i ich rodzin. Projekt realizowany jest od 01.01.2016 do 31.12.2017 i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy osobom niepełnosprawnym wsparcie w postaci tłumaczy j. migowego, którzy pomogą w załatwieniu spraw z życia codziennego jak również zorganizują  szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia z treningu kulinarnego, z arteterapii, sekcje sportowe), a także zapewnimy wsparcie psychologiczne, oraz kurs komputerowy.

pllogo pzg glossy

 „Klub Seniora „
„Klub Seniora”to kontynuacja dotychczasowej realizacji projektu, który skierowany jest dla niesłyszących i słabo słyszących Seniorów. Projekt realizowany jest od 01.01.2016 do 31.12.2017r i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy seniorom działania, mające na celu aktywizację seniorów, które odbywać się będą  przez różne formy usprawnienia w zajęciach z arteterapii, zajęciach z treningu kulinarnego, zajęciach psychofizycznych. Zapewnimy również wsparcie tłumaczy języka migowego, oraz zapewnimy udział w spotkaniach okolicznościowych.

                        
pllogo pzg glossy

„ Chcę umieć tyle co Ty”

 

„ Chcę umieć tyle co Ty” to projekt skierowany dla dzieci niesłyszących, z wadą słuchu i  słyszących. Ma na celu długofalową rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu, oraz dzieci słyszące rodziców niesłyszących, wsparcie ich rodzin poprzez profesjonalną pomoc doradczą, edukacyjną oraz wspierającą rodziców, których dzieci posiadają niepełnosprawność słuchową oraz inne niepełnosprawności sprzężone.

Uszkodzenia  słuchu,  zwłaszcza w połączeniu z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, powodują duże trudności w komunikacji z otaczającym środowiskiem oraz odbiorem i rozumieniem tego świata.                                     
pllogo pzg glossy