Szkoły

 

  OSW dla Dzieci Niesłyszących

 

osw poznan
61-127 Poznań
ul. Bydgoska 4a
tel. 61 877 57 19
www.slysze.edu.pl

Wczesne wspomaganie
– stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka niesłyszącego w wieku do lat 6 ze szczególnym uwzględnieniem wychowania słuchowo-werbalnego
– wyspecjalizowana kadra pedagogiczna (surdopedagodzy, surdologopeda, audiolog, psycholog)
– zajęcia indywidualne i grupowe
Szkoła podstawowa
– proces dydaktyczny oparty na totalnej komunikacji wspierany wieloma różnorodnymi środkami dydaktycznymi (audiowizualne, elektroniczne, komputerowe)
– wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
– pomoc logopedy
– wsparcie psychologiczne
– opieka pedagoga
– zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
Gimnazjum
– wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
– opieka psychologiczno-pedagogiczna
– opieka logopedyczna
– nowoczesne metody nauczania
– zajęcia rewalidacyjne
– liczne koła zainteresowań
Szkoła policealna (2-lata)
– technik informatyk (specjalność grafika komputerowa)
Liceum uzupełniające (2-lata)
Technikum uzupełniające (3-lata)
Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
Technikum (4-letnia)
– technik ochrony środowiska
– technik technologii odzieży
– technik poligraf
Zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)
– krawiec
– cukiernik
Zasadnicza szkoła zawodowa (2-letnia)
– kucharz małej gastronomii
– ogrodnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

osw rydzyn64-130 Rydzyna
Plac Zamkowy 2
tel. 65 538 85 92, 65 538 85 89
tel./fax 65 538 84 89
soswrydzyna@wp.pl – nauczyciele
soswry@wp.pl – sekretariat
www.soswrydzyna.republika.pl

Szkoła podstawowa
– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
– pomoc logopedy
– sala gimnastyczna
– wsparcie psychologa
– zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne
– opieka pielęgniarki i higienistki szkolnej
Gimnazjum
– dla niepeł. intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
– zajęcia rewalidacyjne
– sala komputerowa, Internet
– nowoczesne metody aktywizujące
– wyspecjalizowana kadra nauczycielska
– opieka pedagoga
Szkoła dla słabo słyszących i niesłyszących
– szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące
Szkoła zawodowa
– kucharz małej gastronomii
– ogrodnik
– malarz
– stolarz
– murarz
– piekarz
– cukiernik
– krawiec

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu

osrodek_main62-800 Kalisz
ul. Augustyna Kordeckiego 19
tel. 62 502 35 55
fax 502 32 67
e-mail: info@os-w.pl
www.os-w.pl
Oddział przedszkolny
– Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.
– Wszystkie dzieci objęte są kompleksową opieką logopedyczną, psychologiczną oraz korekcyjno-kompensacyjną.
– W oddziale przedszkolnym wprowadzamy naukę fonogestów – metody wspomagającej odczytywanie mowy z ust.
Szkoła podstawowa
– W klasach 1-3 pracujemy metodą ośrodków pracy.
– Wymagania edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.
– Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
– W klasach 4-6 uczniowie rozpoczynają naukę języka angielskiego przy pomocy metody fonogestów.
– W celu uzyskania optymalnych efektów dydaktycznych nauczyciele dobierają metody i formy pracy do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka.
– Na zajęciach uczniowie korzystają z encyklopedii multimedialnych, komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu.
Gimnazjum
– Do najważniejszych zadań szkoły należy przygotowanie uczniów do kształcenia ponadgimnazjalnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz pomoc w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia.
– Uczniowie objęci są zajęciami języka angielskiego i języka migowego.
Liceum profilowane
– W wrześniu 2007 r. w naszym Ośrodku postało V Liceum Profilowane Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej o profilu „zarządzanie informacją”.
– W ramach profilu uczniowie uczestniczą m.in. w zajęciach z technologii informacyjnej, wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji oraz przetwarzania i upowszechniania informacji.
– Przyjęcia do liceum odbywają się zgodnie z regulaminem rekrutacji publikowanym corocznie na stronie internetowej Ośrodka.
Zajęcia dydaktyczne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum odbywają się w pracowniach przedmiotowych i dwóch pracowniach komputerowych.
Grupy wychowawcze
– Pomieszczenia grup wychowawczych zajmują dwa piętra Ośrodka.
– Dzieci czują się tu, jak w domu. Mieszkają w przytulnych, estetycznie urządzonych 4-osobowych pokojach.
– Na każdym piętrze do dyspozycji dzieci są łazienki z prysznicami, toalety i kuchenki bardzo dobrze wyposażone.
– W miarę możliwości i hojności sponsorów pomieszczenia przeznaczone dla wychowanków są systematycznie remontowane i odnawiane (w roku 2009 wymieniona została całkowicie stolarka okienna).
Zajęcia rewalidacyje:
– Rewalidacja logopedyczna
– Język migowy
– Nauka fonogestów
– Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
– Rewalidacja tyflo
– Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
– Rytmika i logorytmika
Zajęcia pozalekcyjne:
– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
– Szkolne Koło Sportowe
– Koło komputerowe
– Koło plastyczne
– Koło teatralne
– Koło taneczne
– Koło miłośników przyrody
– Koło dziennikarskie (redakcja gazetki szkolnej)
– Klub miłośników zabytków
– Drużyna harcerska