Zapytanie ofertowe dotyczące porad psychologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/PFRON

 aa ” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce”
Umowa nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/PFRON

dotyczące

PORADY PSYCHOLOGICZNE
Zadania XXIV PFRON projektu
pt.”Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce”
w ramach Umowy nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2015.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Oddział Wielkopolski Polskiego Związku ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań i
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są PORADY PSYCHOLOGICZNE w ramach projektu Zadania XXIV PFRON projektu
pt.” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem Wielkopolsce ”
w ramach Umowy nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2016.

Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Słownik główny:
Porady psychologiczne CPV: 85121270-6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY – TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: 01.05.2016 – 31.03.2017 r.
Miejsce wykonywania zadań: Poznań, Leszno

MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– w siedzibie Zamawiającego w PZG Poznań i PZG Leszno

 

OBSZAR REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

miasto Poznań, miasto Leszno

OPIS : przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad psychologicznych osobom niesłyszącym lub z wadą słuchu, prowadząc prelekcje grupowe lub w razie potrzeby porady indywidualne.

Zamawiający rozumie objęcie wsparciem psychologicznym wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów Ostatecznych zadania  przez okres od dnia zawarcia umowy- porozumienia  do 31.03.2017.

 

WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału dla Wykonawców:

– udzielanie indywidualnych porad psychologicznych osobom niesłyszącym lub z wadą słuchu,

– prowadzenie prelekcji, pogadanek grupowych na wybrane zagadnienia dotyczące : wzrostu pewności siebie, obniżenie napięcia psychicznego spowodowanego różnymi sytuacjami życiowymi, zwiększenie motywacji do aktywności życiowej, nauczanie się bycia asertywnym w różnych sytuacjach życiowych, wspieranie w procesie adaptacji społecznej, korekta zachowań postaw niepożądanych, wspieranie w realizowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich

– poradnictwo odbywać się winno 1 raz w miesiącu dla każdej z 4 grup w PZG Poznań przez 1,5 godziny (każda grupa) w siedzibie zamawiającego, oraz w placówce PZG w Lesznie – przez 1,5 godziny dla każdej z dwóch grup.

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać we wskazanym terminie 5 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego 3/PFRON zgodnie z wytycznymi tj.:

  • Wyklucza się możliwość składania ofert cząstkowych.
  • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoba ta będzie wykonywała zadania projektowe samodzielnie, nie zlecając prac innym osobom.
  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o przedstawienie CV, z którego będzie jasno wynikało, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.
  • Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.
  • Podanie wysokości proponowanego wynagrodzenia.
  • Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ze Zleceniodawcą.
  • Doświadczenie w prowadzeniu usług psychologicznych  minimum 5 lata
  • Udokumentowane wykształcenie wyższe psychologiczne
  • tytuł psychologa

 

Warunki dodatkowe:

  • Doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuropzg@pzg-wielkopolska.pl lub złożyć w Oddziale Wielkopolskim Polskiego Związku Głuchych, ul. Przemysłowa 45/49, Poznań – osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
  Oferty należy składać do dnia 19.05.2016 r  do godz. 14.30.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.05.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę. W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.Kryteria Oceny:
  Zamawiający dokona oceny atrakcyjności poprawnych formalnie ofert tj. spełniających wszystkie wskazane w zapytaniu wymogi oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia poprzez nadanie odpowiedniej ilości punktów co ustali kolejność ofert. Oferta, która otrzyma najwięcej punktów uzyska pierwsze miejsce co będzie uprawniało Zamawiającego do podpisania umowy z Oferentem. Ocenie punktowej będą podlegały następujące kryteria: wynagrodzenie brutto (80%) oraz warunki konieczne (20%).Kryterium I:
  Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 80 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktacje proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 80 punktów (K1).

  Kryterium II:
  Oceniane będzie doświadczenie w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku, Oferta, która będzie zawierała najdłuższy staż zawodowy i najwyższy certyfikat uzyska największą ilość punktów tj. 20. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów (K2).

Poznań dn. 12.05.2016.
data upublicznienia ogłoszenia
” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem Wielkopolsce
w ramach Zadania 24 jest współfinansowana ze środków PFRON”