Zapytanie ofertowe dotyczące usług księgowych

 

 aa ” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce”
Umowa nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/PFRON

dotyczące

USŁUG KSIĘGOWYCH
Zadania XXIV PFRON projektu
pt.”Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce”
w ramach Umowy nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2015.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Oddział Wielkopolski Polskiego Związku ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań i
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są USŁUGI KSIĘGOWE w ramach projektu Zadania XXIV PFRON projektu
pt.” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem Wielkopolsce ”
w ramach Umowy nr ZZO/000154/15/D z dnia 08.04.2015.

Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Słownik główny:
Usługi księgowe  

CPV: 79211000-6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY – TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji: 01.05.2016 – 31.03.2017r.
Miejsce wykonywania zadań: Poznań

MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– w siedzibie Zamawiającego

– w uzasadnionych wypadkach w siedzibie biura księgowego

 

Do obowiązków należeć będzie:

 • obsługa finansowa-księgowa Zadania,
 • kontrola wydatków Zadania zgodnie z budżetem,
 • współpraca z Kierownikiem Ośrodka ,
 • monitoring przepływu środków finansowych,
 • obsługa wyodrębnionego konto bankowego Zadania,
 • opis dokumentów finansowo-księgowych,
 • księgowanie na bieżąco dokumentów księgowych,
 • sprawy kadrowe personelu Zadania.
 • rozliczanie częściowe, oraz końcowe zadania

 

 • WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU:
  Warunki udziału dla Wykonawców:
  Warunki konieczne:
 • wykształcenie wyższe zgodne z naborem,
 • co najmniej kilkuletnie udokumentowane doświadczenie pracy w księgowości
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych (np. PFRON, PO KL etc.),
 • znajomość i doświadczenie w sprawach pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej, na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych i ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego i innych sprawozdań, jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek ich sporządzania,
 • przetwarzanie informacji płacowych i naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Skarbowego i i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego

Warunki dodatkowe:

 • samodzielność w działaniu,

Zamawiający zaprosi do współpracy maksymalnie 1 Wykonawcę spełniającego warunki konieczne udziału w postępowaniu, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający nie zapewnia w swojej siedzibie sprzętu komputerowego i oprogramowania

niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania własnym sprzętem i oprogramowaniem.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać we wskazanym terminie 5 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego 1/PFRON zgodnie z wytycznymi tj.:

 • wyklucza się możliwość składania ofert cząstkowych,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoba ta będzie wykonywała zadania projektowe samodzielnie, nie zlecając prac innym osobom,
 • podanie wysokości wynagrodzenia,
 • potencjalny Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ze Zleceniodawcą.
 • w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o przedstawienie CV, z którego będzie jasno wynikało, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie,
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej biuropzg@pzg-wielkopolska.pl lub złożyć w Oddziale Wielkopolskim Polskiego Związku Głuchych, ul. Przemysłowa 45/49, Poznań – osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
  Oferty należy składać do dnia 19.05.2016 r  do godz. 14.30.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.05.2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 • DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę. W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.Kryteria Oceny:
  Zamawiający dokona oceny atrakcyjności poprawnych formalnie ofert tj. spełniających wszystkie wskazane w zapytaniu wymogi oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia poprzez nadanie odpowiedniej ilości punktów co ustali kolejność ofert. Oferta, która otrzyma najwięcej punktów uzyska pierwsze miejsce co będzie uprawniało Zamawiającego do podpisania umowy z Oferentem. Ocenie punktowej będą podlegały następujące kryteria: wynagrodzenie brutto (80%) oraz warunki konieczne (20%).
 • Kryterium I:
  Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 80 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktacje proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 80 punktów (K1).Kryterium II:
  Oceniane będzie doświadczenie w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku, Oferta, która będzie zawierała najdłuższy staż zawodowy i najwyższy certyfikat uzyska największą ilość punktów tj. 20. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów (K2).

Poznań dn. 12.05.2016.
data upublicznienia ogłoszenia
” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem Wielkopolsce
w ramach Zadania 24 jest współfinansowana ze środków PFRON”